3ème KYU

TACHI WAZA

Katate ryote dori

IkkioNikyoKote gaeshiUde kime nageKokyu hoo

Ryote dori

Ikkio -Shihoo nage

Ushiro ryote dori

IkkioNikyoKote gaeshiShihoo nageIrimi nageUde kime nage

Yokomen uchi

IkkioNikyoSankyoYonkyoKote gaeshiIrimi nage

Shomen uchi

NikyoSankyoYonkyo

Diverses formes d’attaques

Kokyu nage

 

SUWARI WAZA

Ryote dori

Ikkio -Nikyo

Kata dori

Ikkio – Nikyo

Shomen uchi

Nikyo – Sankyo – Yonkyo – Kote gaeshi

HANMI HANDACHI WAZA

Katate dori

Shihoo nageUchi Kaiten nage

Shomen uchi

Irimi nage